REGLEMENT GEBRUIK SPORTHAL " DE DRIE EIKEN " 

 

 1. ALLE SPELERS/SPEELSTERS DIENEN SPORTSCHOENEN TE DRAGEN WELKE NIET BUITEN GEBRUIKT WORDEN. HET GEBRUIK VAN SPORTSCHOENEN MET ZWARTE ZOLEN IS NIET TOEGESTAAN.
 2. DE TWEEDE GANG (GANG TUSSEN DE KLEEDKAMERS EN DE ZAAL) MAG UITSLUITEND BETREDEN WORDEN MET SPORTSCHOENEN OF EVENTUEEL OP BLOTE VOETEN.
 3. HET IS VERBODEN OM IN DE HAL EN KLEEDKAMERS/DOUCHE'S HARS TE GEBRUIKEN.
 4. HET IS NIET TOEGESTAAN DAT ER IN DE TWEEDE GANG GESPEELD WORDT.
 5. HET IS VERBODEN TE ROKEN IN HET GEHELE GEBOUW.
 6. HET IS VERBODEN OM DRANK- EN EETWAREN TE NUTTIGEN IN DE HAL (INCL. TRIBUNE), KLEEDKAMERS EN GANGEN.
 7. HET IS VERBODEN DE KLEEDKAMERS/DOUCHE'S EN GANGEN LANGER TE GEBRUIKEN DAN STRIKT NOODZAKELIJK.
 8. EVENTUEEL AFVAL DIENT IN DE DAARVOOR BESTEMDE AFVALBAKKEN TE WORDEN GEDEPONEERD.
 9. DE VERHUURDER AANVAARDT OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONGEVALLEN, AAN GEBRUIKERS VAN DE SPORTHAL EN/OF VERMISSING VAN EIGENDOMMEN VAN GEBRUIKERS VAN DE SPORTHAL. DOOR INGEBRUIKNEMING VAN DE HAL VRIJWAART DE GEBRUIKER DE VERHUURDER UITDRUKKELIJK TEGEN ALLE AANSPRAKEN TERZAKE VAN SCHADE OF ONGEVALLEN.
 10. ALLE KOSTEN VAN SCHADEN EN/OF GEBREKEN AAN DE HAL EN/OF KLEEDKAMERS/DOUCHE'S VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK DOOR DE GEBRUIKER KOMEN VOOR REKENING VAN DE GEBRUIKER.
 11. DE GEBRUIKER DIENT DE GEMEENTE BERGEIJK OF DE BEHEERDERSDIENST IN KENNIS TE STELLEN VAN ALLE SCHADE EN/OF GEBREKEN AAN DE HAL EN/OF INVENTARIS DAARAAN TOEGEBRACHT OF ONTSTAAN.
 12. AANWIJZIGINGEN VAN DE BEHEERDER OF DIENS PLAATSVERVANGER(S) TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK VAN DE HAL, DE KLEEDKAMERS/DOUCHE'S EN DE GANGEN BEHOREN STIPT TE WORDEN OPGEVOLGD.
 13. IN GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST DE GEMEENTE BERGEIJK OF DE BEHEERDER.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb